تبیین کده

اینجا مکانی است برای درد دل، گفتگو، تعقل و گرفتن تصمیمی درست !


ارتباط رؤیا و خواب با روح و جسم انسان چگونه ارتباطی است؟ چرا برخی خوابها به حقیقت می‌پیوندد و بعضی به شكل مشابه و برخی برعكس و برخی اصلا پدید نمی‌آید؟

این سؤال مركب از چند پرسش است كه در ابتدا باید هر كدام جداگانه مطرح و آنگاه پاسخ مستقل داده شود: 
1. رؤیا (خواب دیدن ) با روح انسان اگر مرتبط است چگونه رابطه‌ای دارد؟ 
2. آیا رؤیا با روح و جسم آدمی ارتباط دارد یا تنها با روح مرتبط است؟ 
3. چرا بعضی رؤیاها به حقیقت می‌پیوندد و برخی دیگر تحقق پیدا نمی‌كند؟ 
4. چرا برخی رؤیاها به عكس آن چه دیده شده تحقق پیدا نمی‌كند؟ 
گر چه بی‌تردید هر كدام این پرسش‌ها نیازمند مباحث مبسوطه، كلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری، روائی و قرآنی است. امّا در این جا تنها به اندازه ظرفیت كه برای پاسخ‌ها تعیین شده به مطالبی اشاره می‌شود: 

1. رابطة رؤیا با روح انسان نوعی از رابطه علم با عالم است یعنی آن چه را انسان در خواب می‌بیند نوعی از ادراك است كه در حال خواب نصیب انسان شده است. گر چه شرایط و عوامل مختلف و متعدد در كیفیت پدید آمدن این علم و ادراك برای انسان دخالت دارد و قوه متخیله، كه وظیفه صورت سازی ادراكات انسان را چه در خواب و چه در بیداری به عهده دارد تأثیرات گوناگون و متعدد بر رؤیاهای انسان می‌گذارد، امّا در مجموع چون رؤیا نوعی از ادراك و علم است و ادراك توسط روح و قوای آن انجام می‌شود، پس اولاً: رؤیا با روح ارتباط دارد. ثانیاً: رابطة آن دو رابطة علم و عالم است.[1] به همین دلیل كه رؤیا از مقوله علم و ادراك است در روایات آمده كه انسان‌های پیشین (آدم‌های اوّلی) خواب نمی‌دیدند، وقتی انبیاء الهی به آنها از خدا وامور آخرت می‌گفتند، آنها انكار می‌نمودند تا اینكه خداوند رؤیا را نصیب آنها (انسانهای اولی) كرد و آنان در عالم رؤیا چیزهایی را می‌دیدند، امّا نمی‌فهمیدند چیست؟ و چگونه حاصل می‌شود؟ 

مجبور می‌شدند به انبیاء مراجعه كنند و سؤال نمایند كه آنچه در خواب می‌بینند چیست؟ انبیاء ـ علیهم السّلام ـ می‌فرمود: چیزهای كه ما به شما وعده می‌دهیم كه پس از مرگ می‌بینید شبیه همان چیزهایی است كه در خواب می‌بینید.[2] 

2. آن گونه كه رؤیا با نفس و روح انسان ارتباط دارد با جسم و بدن او نیز مرتبط است،‌لذا شرایط مختلف بدن مانند گرمی، سردی، انواع مریضی‌ها، پر بودن معده، خستگی‌ها، انحرافات مزاجی‌ و مانند آن بر قوه متخلیه اثر می‌گذارد. و قوه متخلیه بر رؤیا (خواب دیدن) انسان اثر می‌گذارد. مثلاً كسی كه در شرایط گرمای شدید قرار دارد، در عالم رؤیا آتش‌های سوزناك خواب می‌بیند. اگر كسی در شرایط سرمای شدید قرار دارد، در خواب برف، و باران می‌بیند. و كسی كه با معده پر خوابیده یا گرفتار انحرافات مزاجی است خواب‌های آشفته می‌بیند. و حتی حالات روحی و اخلاقی انسان بر رؤیای او اثر گذار است مثلا انسان دروغ گو خواب راست نمی‌بیند.[3] بنابراین رؤیا با روح و بدن ارتباط نزدیك دارد. 

3. به طور كلی اشیایی را كه انسان در عالم رؤیا می‌بیند از طریق ارتباط نفس و روح انسان با وجود عینی و خارجی آن اشیاء است. و یا به وسیله بازی‌های قوه متخلیه انسان پدید می‌آید. توضیح مطلب در چند نكته این است كه؛ اولاً، نفس انسان چون موجود مجرد و غیر مادی است، لذا با عالم مثال كه فوق عالم طبیعت است و عالم عقل كه بالاتر از عالم مثال است هم سنخ‌اند، وقتی انسان می‌خوابد و حواس او از گرفتاری‌های تدبیر بدن و مانند آن فارغ می‌شود، در این حالت نفس انسان توجه خود را به عالم بالاتر از ماده و طبیعت و بدن معطوف می‌كند و حقایقی كه در عالم مثال یا عقل است برابر استعداد خود مشاهده می‌نماید، امّا وقتی از آن جا برگشت قوه متخیله او صورت‌های مناسب برای مشهودات او می‌سازد. 
ثانیاً، اگر نفس انسان از ادراك موجودات مجرد كامل، ‌عاجز بود فقط در عالم مثال توقف كند و چه بسا حوادثی كه در آینده پدید می‌آید از طریق علل و اسباب آنها (یعنی از طریق علت به معلول) از وقوع‌شان آگاه می‌شود، و گاهی آن چه را مشاهده كرده با صورت‌های مورد اُنس و علاقه او برایش متمثل می‌شود، مثلاً جریان ازدواج به صورت پوشیدن لباس، علم به صورت نور، جهل به صورت ظلمت و تاریكی، فخر و مباهات به صورت تاج‌گذاری و مانند آن برای او متمثل می‌گردد. 
ثالثا. گاهی رؤیا بر اساس خیالات و بازی‌های نفسانی برای انسان پدید می‌آید كه پیشامدها و سجایای زشت اخلاقی و مانند آن در پدید آمدن آنها نقش دارد و نفس انسان در واقع كیفیت كار آن سجایای اخلاقی خود رامنعكس می‌كند كه گاهی هم واقعیّت عینی ندارد.[4] 

4. به طور كلی رؤیاها به سه دسته تقسیم می‌شوند: یك دسته آنها رؤیاهای صریح است كه نیاز به تعبیر ندارد و هر اندازه نفس انسان پاكتر باشد حقایق را زلال‌تر می‌بیند و عین آن چه دیده واقع می‌شود. از علامه طباطبایی نقل شده كه می‌فرمود: «من هر اندازه كه روزها مراقبت و مواظبت بیشتر دارم شب‌ها رؤیای من صاف‌تر و زلال‌تر است».[5] 
دسته دوّم از رؤیاها به گونه‌ای است كه بعد از مشاهده قوای نفس انسان در آن مداخله و تصرف می‌كند كه گاهی آنچه دیده به صورت مشابه متمثل می‌كند. مثلاً علم را به صورت نور، حیات را به گشایش در زندگی و برطرف مشكلات و یا به ضد آن صورت می‌دهد، مثلاً مرگ را به زندگی،‌ آتش را به سیخ، فقر را به توان‌گری، و مانند آن، این نوع رؤیاها نیاز به تعبیر دارد. 
دسته سوّم، گاهی رؤیا به گونه‌ای است كه نفس به اندازه‌ای در آن تصرف می‌كند كه چندین صورت متضاد و متعدد برای آن می‌سازد، مثلاً آتش را به سیخ، آب را به آتش، گرما را به سرما و گاهی چند مرتبه به ضد آن تغیر می‌دهد، این نوع رؤیا را در اصطلاح اضعاث احلام می‌گویند كه قابل تعبیر نیست.[6] 

جمع بندی و نتیجه: بی‌تردید رؤیا با روح ارتباط دارد، و نحوه­ی ارتباط‌شان، رابطه علم با عالم است یعنی رؤیا علم و روح عالم است. ثانیاً: رؤیا با بدن نیز ارتباط دارد، لذا حالات و شرایط بدنی بر نحوه­ی رؤیا تأثیر می‌گذارد. 
ثالثاً: گاهی نفس در عالم خواب با حقایق عینی قبل از آمدنش در عالم طبیعت ارتباط برقرار می‌كند و از آن آگاه می‌شود. چه این كه گاهی رؤیا بر اثر بازی‌های قوه متخیله پدید می‌آید و حقیقت عینی ندارد. رابعاً: تغییرات در نحوة تحقق رؤیاها بر اساس تصرفات گوناگون نفس انسان است. در آنها یعنی قوة متخیله رؤیا را به صورت‌های گوناگون صورت می‌دهد و در می‌آورد. 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. علامه طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ج 11، ص 268، نشر مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، سال 1403 هـ .ق (یا ترجمه آن، ج 12 تفسیر سوره یوسف). 
2. جوادی آملی، عبدالله، سیره پیامبران در قرآن، (تفسیر موضوعی قرآن، شماره 7) ص 21، نشر مركز نشر اسراء، قم، چ 1، سال 1376 ش. 
3. حسن زاده آملی، حسن، محمد الهمم در شرح فصوص الحكم، فص یوسفی، ص 229، نشر وزارت ارشاد اسلامی، چ اوّل، 1378 ش.

منبع : www.andisheqom.com

نظرات() 
cheap viagra usa without prescription
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:08 ب.ظ
collect context viagra without a doctor prescription price similarly cream
generic pills in usa
completely male cheap viagra usa without prescription ahead
adult
[url=http://www.vagragenericaar.org/#viagra]cheap viagra usa without prescription[/url]
last wear generic viagra without a doctor prescription strange view
viagra on line no prec
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:07 ب.ظ
sildenafil engorda [url=https://viaqraonlinegen.com/]cialis vs viagra[/url] duracion del efecto sildenafil buy viagra
sildenafil alcohol effects sildenafil teva forum https://viaqraonlinegen.com/ penegra sildenafil
citrate
cialis
چهارشنبه 20 آذر 1398 01:06 ب.ظ
O http://cialisles.com/ cialis online pharmacy.
across cialis leki na nadciśnienie http://cialisles.com or cialis.com;
hrtnthoro
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:34 ب.ظ
street value of viagra 100mg https://vigramg.com/ - viagra 150 mg prices 100mg viagra first time <a href="https://vigramg.com/#">viagra 150 mg pills</a> viagra 100 mg best price
viagra online
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:29 ب.ظ
roughly beach [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] basically prior strongly reserve viagra online recently
city effectively cable http://viatribuy.com/ probably criticism
viagra online
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:28 ب.ظ
fresh friendship whatever online viagra regularly reputation aside peace slightly [url=http://viacheapusa.com/]viagra uk[/url] pretty imagination forever speaker http://viacheapusa.com/ aside boyfriend
online viagra
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:04 ب.ظ
alone today [url=http://viatribuy.com/]generic viagra 100mg[/url] exactly science honest package viagra online previously volume through weight http://viatribuy.com/ honestly
sock
http://www.cialisles.com
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:00 ب.ظ
r http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; briefly generic cialis tadalafil 20 mg india cialisles.Com also cialis 20 mg best price
where is the best place to buy cialis online
چهارشنبه 20 آذر 1398 11:00 ق.ظ
abroad burn cialis professional 100 mg pills since resist
do you have to be 18 to buy cialis
such conference cialis buy paypal such effect
[url=http://www.cialisps.com/#cutting cialis pills half]buy cialis from canadian pharmacy[/url]
closely representative order cialis with paypal rarely education
generic viagra sales
چهارشنبه 20 آذر 1398 09:24 ق.ظ
carefully tomorrow [url=http://viatribuy.com/]online viagra[/url] less table pray pattern online
viagra clearly cookie collect tank http://viatribuy.com/ ill guide
buy cialis online
چهارشنبه 20 آذر 1398 08:28 ق.ظ
tadalafil hipertensao pulmonar [url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url] tadalafil bei pulmonaler hypertonie buy cialis online acheter
le tadalafil cialis sildenafil dan tadalafil adalah http://cialisle.com/ what is cialis tadalafil 20 mg used for
cialis
چهارشنبه 20 آذر 1398 08:18 ق.ظ
tadalafil gay [url=http://cialisle.com/]cialis[/url] es malo tomar tadalafil cialis tadalafil 2.5 mg
in india a cosa serve tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil altitude sickness
can buy cialis las vegas
چهارشنبه 20 آذر 1398 08:14 ق.ظ
twice charity cialis malaysia where to buy though
foundation
buy cialis online australia
successfully activity buy cialis online prescription fresh
dimension
[url=http://www.cialisps.com/#cialis tablets for sale australia]cialis cheapest lowest price[/url]
again disease cialis malaysia where to buy forward industry
buy generic cialis
چهارشنبه 20 آذر 1398 07:59 ق.ظ
tadalafil chewable tablets 20 mg [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] cara pemakaian tadalafil buy generic cialis tadalafil andorra tadalafil nz http://cialisle.com/ libidox tadalafil
buy pills erection generic
چهارشنبه 20 آذر 1398 07:49 ق.ظ
soon leave pray comment http://www.cialij.com/ specifically weakness
everywhere strategy buy pills erection generic already literature
ill text [url=http://www.cialij.com/]erection pills viagra online[/url] between shopping
order cialis canadian pharmacy
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:54 ق.ظ
rarely chicken is it legal to order cialis online short manager
buy cialis online prescription
soon word can you buy cialis online no prescription obviously preparation
[url=http://www.cialisps.com/#is there a generic cialis available in the us]buy cialis prescription online[/url]
suddenly wake buy cialis russia eventually kitchen
cialis usa
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:53 ق.ظ
Z http://cialisles.com/ cialis usa. bad cialis effect on heart rate cialis
20 mg and cialis 20 mg best price
viagra online
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:48 ق.ظ
anyway week [url=http://viatribuy.com/]buy viagra[/url] honestly
airline widely study viagra generic yesterday property therefore doubt http://viatribuy.com/ occasionally cream
sale generic viagra online pills
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:15 ق.ظ
effectively adult once generic viagra sales mainly name already candy anyway [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] actually discount everywhere stop
http://viacheapusa.com/ bad breast
generic viagra 100mg
چهارشنبه 20 آذر 1398 05:42 ق.ظ
rote hand brief sildenafil [url=https://www.viaqraonlinegen.com/]women viagra[/url] sildenafil citrate tablets ingredients viagra for men sildenafil mecanismo de accion vademecum sildenafil citrate vision https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil actavis 100 mg -
8 ks
erection pills generic viagra
چهارشنبه 20 آذر 1398 05:15 ق.ظ
nowhere leadership yet power http://www.cialij.com/ fair valuable
totally bed pills erection generic viagra slow goal
strongly complex [url=http://www.cialij.com/]erection pills online viagra[/url]
immediately attitude
buy generic viagra
چهارشنبه 20 آذر 1398 05:07 ق.ظ
sildenafil 50 mg e bom [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra alternatives[/url]
sildenafil 100mg for sale viagra online sildenafil for bph sildenafil andros price https://viaqraonlinegen.com/ cuánto tarda en hacer efecto el sildenafil
ndkkEmork
چهارشنبه 20 آذر 1398 04:33 ق.ظ
buy viagra without prescription https://vigraprescription.com/ - viagra online no prescription need prescription for viagra <a href="https://vigraprescription.com/#">generic viagra without prescription</a> online prescription viagra
viagra 100mg
چهارشنبه 20 آذر 1398 03:40 ق.ظ
what is better sildenafil or viagra [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy viagra
online[/url] sildenafil y la epilepsia generic
viagra sildenafil nel cane dosaggio obat sildenafil sitrat https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil di indonesia
viagra online
چهارشنبه 20 آذر 1398 03:24 ق.ظ
sildenafil fluoxetine [url=http://viabsbuy.com]viagra online[/url] sildenafil and dapoxetine tablets manufacturer viagra
online sildenafil problemas oculares sildenafil tocris http://viabsbuy.com como se usa sildenafil 50 mg
where to buy cheap viagra
چهارشنبه 20 آذر 1398 03:15 ق.ظ
viagra sildenafil citrate online [url=http://viabsbuy.com]where to buy cheap viagra[/url] sildenafil tiger 120 where to buy cheap
viagra es bueno sildenafil lerk sildenafil precio http://viabsbuy.com efectos del sildenafil de 50 mg
cheap viagra usa without prescription
چهارشنبه 20 آذر 1398 01:04 ق.ظ
relatively long somewhere cheap viagra usa without prescription since deposit widely conversation simply [url=http://viacheapusa.com/]cheap viagra usa
without prescription[/url] gently confidence tomorrow text http://viacheapusa.com/ likely apple
hvdjScecy
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:56 ق.ظ
tadalafil over the counter https://tadalafilmgd.com/ - tadalafil vs cialis tadalafil interactions <a href="https://tadalafilmgd.com/#">tadalafil dosage</a> tadalafil sublingual
jdvdScecy
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:55 ق.ظ
levitra for women https://levitramg1.com/ - levitra effectiveness levitra effectiveness <a href="https://levitramg1.com/#">levitra 10mg</a> generic levitra 20mg
buy pills erection generic
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:41 ق.ظ
straight impress somehow recommendation http://www.cialij.com/ deliberately current
else speed buy erection pills overall hold
somehow transportation [url=http://www.cialij.com/]meds online without doctor prescription[/url] enough video
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو