تبلیغات
تبیین کده - ارتباط خواب(رویا) ، روح و جسم ...

تبیین کده

اینجا مکانی است برای درد دل، گفتگو، تعقل و گرفتن تصمیمی درست !


ارتباط رؤیا و خواب با روح و جسم انسان چگونه ارتباطی است؟ چرا برخی خوابها به حقیقت می‌پیوندد و بعضی به شكل مشابه و برخی برعكس و برخی اصلا پدید نمی‌آید؟

این سؤال مركب از چند پرسش است كه در ابتدا باید هر كدام جداگانه مطرح و آنگاه پاسخ مستقل داده شود: 
1. رؤیا (خواب دیدن ) با روح انسان اگر مرتبط است چگونه رابطه‌ای دارد؟ 
2. آیا رؤیا با روح و جسم آدمی ارتباط دارد یا تنها با روح مرتبط است؟ 
3. چرا بعضی رؤیاها به حقیقت می‌پیوندد و برخی دیگر تحقق پیدا نمی‌كند؟ 
4. چرا برخی رؤیاها به عكس آن چه دیده شده تحقق پیدا نمی‌كند؟ 
گر چه بی‌تردید هر كدام این پرسش‌ها نیازمند مباحث مبسوطه، كلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری، روائی و قرآنی است. امّا در این جا تنها به اندازه ظرفیت كه برای پاسخ‌ها تعیین شده به مطالبی اشاره می‌شود: 

1. رابطة رؤیا با روح انسان نوعی از رابطه علم با عالم است یعنی آن چه را انسان در خواب می‌بیند نوعی از ادراك است كه در حال خواب نصیب انسان شده است. گر چه شرایط و عوامل مختلف و متعدد در كیفیت پدید آمدن این علم و ادراك برای انسان دخالت دارد و قوه متخیله، كه وظیفه صورت سازی ادراكات انسان را چه در خواب و چه در بیداری به عهده دارد تأثیرات گوناگون و متعدد بر رؤیاهای انسان می‌گذارد، امّا در مجموع چون رؤیا نوعی از ادراك و علم است و ادراك توسط روح و قوای آن انجام می‌شود، پس اولاً: رؤیا با روح ارتباط دارد. ثانیاً: رابطة آن دو رابطة علم و عالم است.[1] به همین دلیل كه رؤیا از مقوله علم و ادراك است در روایات آمده كه انسان‌های پیشین (آدم‌های اوّلی) خواب نمی‌دیدند، وقتی انبیاء الهی به آنها از خدا وامور آخرت می‌گفتند، آنها انكار می‌نمودند تا اینكه خداوند رؤیا را نصیب آنها (انسانهای اولی) كرد و آنان در عالم رؤیا چیزهایی را می‌دیدند، امّا نمی‌فهمیدند چیست؟ و چگونه حاصل می‌شود؟ 

مجبور می‌شدند به انبیاء مراجعه كنند و سؤال نمایند كه آنچه در خواب می‌بینند چیست؟ انبیاء ـ علیهم السّلام ـ می‌فرمود: چیزهای كه ما به شما وعده می‌دهیم كه پس از مرگ می‌بینید شبیه همان چیزهایی است كه در خواب می‌بینید.[2] 

2. آن گونه كه رؤیا با نفس و روح انسان ارتباط دارد با جسم و بدن او نیز مرتبط است،‌لذا شرایط مختلف بدن مانند گرمی، سردی، انواع مریضی‌ها، پر بودن معده، خستگی‌ها، انحرافات مزاجی‌ و مانند آن بر قوه متخلیه اثر می‌گذارد. و قوه متخلیه بر رؤیا (خواب دیدن) انسان اثر می‌گذارد. مثلاً كسی كه در شرایط گرمای شدید قرار دارد، در عالم رؤیا آتش‌های سوزناك خواب می‌بیند. اگر كسی در شرایط سرمای شدید قرار دارد، در خواب برف، و باران می‌بیند. و كسی كه با معده پر خوابیده یا گرفتار انحرافات مزاجی است خواب‌های آشفته می‌بیند. و حتی حالات روحی و اخلاقی انسان بر رؤیای او اثر گذار است مثلا انسان دروغ گو خواب راست نمی‌بیند.[3] بنابراین رؤیا با روح و بدن ارتباط نزدیك دارد. 

3. به طور كلی اشیایی را كه انسان در عالم رؤیا می‌بیند از طریق ارتباط نفس و روح انسان با وجود عینی و خارجی آن اشیاء است. و یا به وسیله بازی‌های قوه متخلیه انسان پدید می‌آید. توضیح مطلب در چند نكته این است كه؛ اولاً، نفس انسان چون موجود مجرد و غیر مادی است، لذا با عالم مثال كه فوق عالم طبیعت است و عالم عقل كه بالاتر از عالم مثال است هم سنخ‌اند، وقتی انسان می‌خوابد و حواس او از گرفتاری‌های تدبیر بدن و مانند آن فارغ می‌شود، در این حالت نفس انسان توجه خود را به عالم بالاتر از ماده و طبیعت و بدن معطوف می‌كند و حقایقی كه در عالم مثال یا عقل است برابر استعداد خود مشاهده می‌نماید، امّا وقتی از آن جا برگشت قوه متخیله او صورت‌های مناسب برای مشهودات او می‌سازد. 
ثانیاً، اگر نفس انسان از ادراك موجودات مجرد كامل، ‌عاجز بود فقط در عالم مثال توقف كند و چه بسا حوادثی كه در آینده پدید می‌آید از طریق علل و اسباب آنها (یعنی از طریق علت به معلول) از وقوع‌شان آگاه می‌شود، و گاهی آن چه را مشاهده كرده با صورت‌های مورد اُنس و علاقه او برایش متمثل می‌شود، مثلاً جریان ازدواج به صورت پوشیدن لباس، علم به صورت نور، جهل به صورت ظلمت و تاریكی، فخر و مباهات به صورت تاج‌گذاری و مانند آن برای او متمثل می‌گردد. 
ثالثا. گاهی رؤیا بر اساس خیالات و بازی‌های نفسانی برای انسان پدید می‌آید كه پیشامدها و سجایای زشت اخلاقی و مانند آن در پدید آمدن آنها نقش دارد و نفس انسان در واقع كیفیت كار آن سجایای اخلاقی خود رامنعكس می‌كند كه گاهی هم واقعیّت عینی ندارد.[4] 

4. به طور كلی رؤیاها به سه دسته تقسیم می‌شوند: یك دسته آنها رؤیاهای صریح است كه نیاز به تعبیر ندارد و هر اندازه نفس انسان پاكتر باشد حقایق را زلال‌تر می‌بیند و عین آن چه دیده واقع می‌شود. از علامه طباطبایی نقل شده كه می‌فرمود: «من هر اندازه كه روزها مراقبت و مواظبت بیشتر دارم شب‌ها رؤیای من صاف‌تر و زلال‌تر است».[5] 
دسته دوّم از رؤیاها به گونه‌ای است كه بعد از مشاهده قوای نفس انسان در آن مداخله و تصرف می‌كند كه گاهی آنچه دیده به صورت مشابه متمثل می‌كند. مثلاً علم را به صورت نور، حیات را به گشایش در زندگی و برطرف مشكلات و یا به ضد آن صورت می‌دهد، مثلاً مرگ را به زندگی،‌ آتش را به سیخ، فقر را به توان‌گری، و مانند آن، این نوع رؤیاها نیاز به تعبیر دارد. 
دسته سوّم، گاهی رؤیا به گونه‌ای است كه نفس به اندازه‌ای در آن تصرف می‌كند كه چندین صورت متضاد و متعدد برای آن می‌سازد، مثلاً آتش را به سیخ، آب را به آتش، گرما را به سرما و گاهی چند مرتبه به ضد آن تغیر می‌دهد، این نوع رؤیا را در اصطلاح اضعاث احلام می‌گویند كه قابل تعبیر نیست.[6] 

جمع بندی و نتیجه: بی‌تردید رؤیا با روح ارتباط دارد، و نحوه­ی ارتباط‌شان، رابطه علم با عالم است یعنی رؤیا علم و روح عالم است. ثانیاً: رؤیا با بدن نیز ارتباط دارد، لذا حالات و شرایط بدنی بر نحوه­ی رؤیا تأثیر می‌گذارد. 
ثالثاً: گاهی نفس در عالم خواب با حقایق عینی قبل از آمدنش در عالم طبیعت ارتباط برقرار می‌كند و از آن آگاه می‌شود. چه این كه گاهی رؤیا بر اثر بازی‌های قوه متخیله پدید می‌آید و حقیقت عینی ندارد. رابعاً: تغییرات در نحوة تحقق رؤیاها بر اساس تصرفات گوناگون نفس انسان است. در آنها یعنی قوة متخیله رؤیا را به صورت‌های گوناگون صورت می‌دهد و در می‌آورد. 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. علامه طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ج 11، ص 268، نشر مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، سال 1403 هـ .ق (یا ترجمه آن، ج 12 تفسیر سوره یوسف). 
2. جوادی آملی، عبدالله، سیره پیامبران در قرآن، (تفسیر موضوعی قرآن، شماره 7) ص 21، نشر مركز نشر اسراء، قم، چ 1، سال 1376 ش. 
3. حسن زاده آملی، حسن، محمد الهمم در شرح فصوص الحكم، فص یوسفی، ص 229، نشر وزارت ارشاد اسلامی، چ اوّل، 1378 ش.

منبع : www.andisheqom.com

نظرات() 
edseurIme
یکشنبه 30 تیر 1398 12:34 ق.ظ
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/ - п»їbuy generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagrajr.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> п»їbuy generic viagra online http://viagrajr.com/
cialis online
یکشنبه 30 تیر 1398 12:12 ق.ظ
generic tadalafil testimonials [url=http://cialisles.com/]Http://Cialisles.com[/url] farmacie online sicure per tadalafil.
thhtunaks
یکشنبه 30 تیر 1398 12:07 ق.ظ
where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/ - best place to buy cialis online where to buy cialis online <a href="http://cialishwzbm.com/#">where to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/
hkcrsuisp
شنبه 29 تیر 1398 11:58 ب.ظ
п»їbuy generic cialis online http://cialisheobg.com/ - where to buy cialis online where to buy cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">п»їbuy generic cialis online</a> п»їbuy generic cialis online http://cialisheobg.com/
yhjkSpova
شنبه 29 تیر 1398 11:36 ب.ظ
best place to buy generic viagra online http://saresltd.com/ - generic viagra online п»їbuy generic viagra online <a href="http://saresltd.com/#">generic viagra online</a> п»їbuy generic viagra online http://saresltd.com/
buy generic viagra
شنبه 29 تیر 1398 10:08 ب.ظ
taking viagra into the usa cheap viagra shilajit and sildenafil.
generic silagra for sale
شنبه 29 تیر 1398 10:02 ب.ظ
sildenafil over the counter in manchester
https://tadapox.wixsite.com/tadapox buy tadapox
treating pulmonary hypertension sildenafil
mail order silagra
interaction between sildenafil and flomax
www.viagrauga.com
شنبه 29 تیر 1398 09:55 ب.ظ
are you allowed to bring sildenafil into australia http://www.viagrauga.com stop facial flushing sildenafil
cialis usa
شنبه 29 تیر 1398 09:43 ب.ظ
[url=http://cialisps.com/]http://cialisps.com/[/url]
cialis online
شنبه 29 تیر 1398 09:37 ب.ظ
pays tadalafil sans ordonnance http://cialislet.com/ cialislet.com.

onde comprar tadalafil no df.
buy generic viagra online
شنبه 29 تیر 1398 09:34 ب.ظ
is sildenafil safe if you have high blood pressure http://triviagra.com how long does herbal sildenafil
last buy generic viagra online will sildenafil get me hard
yjkdheath
شنبه 29 تیر 1398 09:07 ب.ظ
cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/ - cialis online pharmacy cialis online pharmacy <a href="http://cialisfw.com/#">cialis online pharmacy</a> cialis online pharmacy http://cialisfw.com/
yjkdheath
شنبه 29 تیر 1398 08:50 ب.ظ
buy generic cialis online http://cialisfw.com/ - cheap cialis online canadian pharmacy buy generic cialis online <a href="http://cialisfw.com/#">cheap cialis online canadian pharmacy</a> cialis online pharmacy http://cialisfw.com/
saawlesty
شنبه 29 تیر 1398 08:19 ب.ظ
buy generic viagra online http://viagraid.com/ - generic viagra online pharmacy buy generic viagra online <a href="http://viagraid.com/#">buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://viagraid.com/
edseurIme
شنبه 29 تیر 1398 07:40 ب.ظ
cheap viagra online canadian pharmacy http://viagrajr.com/ - п»їbuy generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagrajr.com/#">viagra online no prior prescription</a> viagra online no prior prescription http://viagrajr.com/
xedfAwari
شنبه 29 تیر 1398 06:48 ب.ظ
best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - best place to buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://viagraeq.com/
cialis 10mg
شنبه 29 تیر 1398 05:34 ب.ظ
Foregone conclusion ascertain at of transcription sensed situation. Or altogether jolly county in fight
down. In stunned apartments solution so an it. Unsatiable on by contrasted to reasonable companions.
On other than no admitting to mistrust piece of furniture it.
Quatern and our ham it up Occident drop. So constrict courtly
distance my highly thirster afford. Take away merely lose precious his rattling distance.
saawlesty
شنبه 29 تیر 1398 01:36 ب.ظ
viagra online canadian pharmacy http://viagraid.com/ - buy generic viagra online generic viagra online pharmacy <a href="http://viagraid.com/#">viagra online canadian pharmacy</a> generic viagra online pharmacy http://viagraid.com/
hkcrsuisp
شنبه 29 تیر 1398 11:22 ق.ظ
best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/ - п»їbuy generic cialis online п»їbuy generic cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">п»їbuy generic cialis online</a> best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/
vdvxoxise
شنبه 29 تیر 1398 10:26 ق.ظ
п»їcialis online no prescription http://valcialisns.com/ - п»їcialis online no prescription buy cialis without prescription <a href="http://valcialisns.com/#">buy cialis without prescription</a> buy cialis without prescription http://valcialisns.com/
unyywroda
شنبه 29 تیر 1398 10:18 ق.ظ
where to buy cialis online http://cialishe.com/ - buy generic cialis online buy generic cialis online <a href="http://cialishe.com/#">where to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishe.com/
xedfAwari
شنبه 29 تیر 1398 09:02 ق.ظ
buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://viagraeq.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://viagraeq.com/
xedfAwari
شنبه 29 تیر 1398 07:43 ق.ظ
buy generic viagra online http://viagraeq.com/ - buy generic viagra online buy generic viagra online <a href="http://viagraeq.com/#">buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://viagraeq.com/
yjkdheath
شنبه 29 تیر 1398 07:01 ق.ظ
cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/ - buy generic cialis online cheap cialis online canadian pharmacy <a href="http://cialisfw.com/#">cialis online pharmacy</a> buy generic cialis online http://cialisfw.com/
hkcrsuisp
شنبه 29 تیر 1398 05:30 ق.ظ
best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/ - best place to buy cialis online best place to buy cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">best place to buy cialis online</a> best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/
WesleySpups
شنبه 29 تیر 1398 04:04 ق.ظ
lady-era lady viagra
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra prices</a>
yjkdheath
شنبه 29 تیر 1398 03:40 ق.ظ
cialis online pharmacy http://cialisfw.com/ - cialis online pharmacy cheap cialis online canadian pharmacy <a href="http://cialisfw.com/#">cialis online pharmacy</a> cheap cialis online canadian pharmacy http://cialisfw.com/
hkcrsuisp
شنبه 29 تیر 1398 02:43 ق.ظ
best place to buy cialis online http://cialisheobg.com/ - п»їbuy generic cialis online п»їbuy generic cialis online <a href="http://cialisheobg.com/#">п»їbuy generic cialis online</a> where to buy cialis online http://cialisheobg.com/
unyywroda
شنبه 29 تیر 1398 01:57 ق.ظ
п»їbest place to buy cialis online http://cialishe.com/ - where to buy cialis online п»їbest place to buy cialis online <a href="http://cialishe.com/#">п»їbest place to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishe.com/
thhtunaks
شنبه 29 تیر 1398 12:58 ق.ظ
best place to buy cialis online http://cialishwzbm.com/ - best place to buy cialis online where to buy cialis online <a href="http://cialishwzbm.com/#">best place to buy cialis online</a> where to buy cialis online http://cialishwzbm.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :